About Us

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันหลักสูตร International ในประเทศไทยเริ่มมีหลากหลายขึ้น ซึ่งจะสังเกตุเห็นว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของเรา เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล เป็นต้น มีการเปิดหลักสูตรในสาขาต่าง ๆ ซึ่งสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ อีกทั้งยังเป็นการสอบโดยทางมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง ซึ่งจะต้องอิงคะแนนจากการสอบ SAT ข้อสอบ SAT เดิมเป็นข้อสอบที่สอบในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เกือบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยจะใช้เป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการพิจารณารับผู้สมัครเข้าเรียน ณ มหาวิทยาลัย ในหลักสูตร International และยังเป็นการช่วยให้ผู้สอบพิจารณาว่าควรจะเรียนเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้าง

เนื่องจากข้อสอบ SAT ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตลอด 20 ปี และในปีนี้ ทาง College board (www.collegeboard.com) ได้เปลี่ยนข้อสอบ SAT เป็น New SAT ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2548 ซึ่งเป็นวันแรกในการออกข้อสอบ New SAT ซึ่งมีข้อแตกต่างจากข้อสอบ SAT เดิมดังต่อไปนี้:-
 
จุดมุ่งหมาย
เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนที่ต้องการเข้าสอบ SAT เพื่อที่จะทำคะแนนให้ได้ถึงเกณฑ์หรือมากกว่าตามที่กำหนดไว้   

ประโยชน์ที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนจะได้ทราบเทคนิคและกลยุทธ์ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบ SAT ใหม่
2. ผู้เรียนจะได้เตรียมพร้อมสำหรับข้อสอบ Math แบบใหม่ ซึ่งจะยากกว่าเดิม
3. ผู้เรียนจะได้ทราบหลักการในการเขียน Essay ให้ได้คะแนนสูงสุด
4. ผู้เรียนจะได้ทราบวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างไม่ตื่นเต้น
5. ผู้เรียนจะได้มีโอกาสทำข้อสอบเก่า และฟังการเจาะลึกแนวข้อสอบใหม่อย่างละเอียด
 
เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน
เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนจะครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็น Verbal, Math และ Essay โดยจะเริ่มจากการสร้างพื้นฐานแล้วมุ่งสู่การประยุกต์ใช้ในการฝึกทำข้อสอบ  

การดำเนินการเรียนการสอน
สอนสดทุกชั่วโมงโดยอาจารย์คุณภาพ กลุ่มผู้เรียนกลุ่ม 15-20 คน  


การวัดผลและการประเมินผล
ในแต่ละหลักสูตรจะมีการจัดสอบ Pre-Test & Post-Test วัดระดับความรู้เพื่อให้การจัดหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน (ก่อนเข้าเรียน) และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้หลักสูตรหรือไม่ (หลังเข้าเรียน)  

ระยะเวลาในการเรียน
จำนวน 15, 30, 45 แล้วแต่หลักสูตร (ดูรายละเอียดในประกาศ ของทางสถาบันฯ)
 
ผู้สอน
ผู้อำนวยการสอน : ดร. เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์
ปริญญาเอกด้านวิศวะคอมพิวเตอร์
ผู้มีประสบการณ์ทำงานในซิลิคอนแวลลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา กว่า 10 ปี และเป็นผู้บริหารโครงการ Education ของบริษัทไมโครซอฟต์ในปี 2547